C C C C A+ A A- X

Правила и мерки за работата на Районен съд - Севлиево в условията на пандемия

Дата на публикуване 14 май 2020 Последна редакция 3 юни 2020 новини Отпечатай

 

ЗАПОВЕД № РД-13-161 ОТ 03 ЮНИ 2020 г. на И.Ф. Административния ръководител - председателя на Районен съд - Севлиево във връзка с решение по протокол № 17 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 02.06.2020г.


ЗАПОВЕД № РД-13-152 ОТ 21 МАЙ 2020 г. на И.Ф. Административния ръководител - председателя на Районен съд - Севлиево във връзка с решение по протокол № 16 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 19.05.2020г.


СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Решение по протокол № 15 от заседанието на съдийската колегия на ВСС, проведено на 12.05.2020 г. и приетите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и на основание Заповед № РД-13-149 от 13 май 2020 г. на и.ф.административния ръководител – председател на Районен съд – Севлиево се въвеждат следните правила и мерки:

I. 1. В съдебната сграда ще се допускат страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела, както и лица, които посещават сградата за получаване на административни услуги, включително и във връзка с дейността на Бюро „Съдимост“, на държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията.
2. Достъпът се разрешава при следните условия:
- Допускане на участниците в процесите непосредствено преди започване на конкретното дело;
- Изчакване пред съдебната сграда до приключване на разглежданото към момента дело и напускане на сградата от участниците в него;
- Дезинфекция на входовете при влизане;
- Допускане на адвокати и страни за справки в деловодства, регистратури, Бюро съдимост и други служби при спазване на дистанция между лицата, съобразно указанията на здравните органи при влизане в сградата и пред помещенията;
- Осъществяване на контрол до съдебната сграда, насочен към недопускане на лица с външно проявена симптоматика на заболяването.
3. Всички влизащи в съдебнате сграда трябва да носят маски и ръкавици.
4. Запазва се организацията на административната дейност, свързана с приемане на книжа, обслужване на граждани и адвокати на принципа на „едно гише" - обособено във фоайето на първият етаж на сградата при спазване на всички възможни мерки.
5. В деловодствата се допуска влизане на не повече от 1 или 2 човека и при спазване на дистанция между допуснатите, съгласно указанията на здравните органи. Справки чрез физически достъп до делата, може да се осъществява и след подаване на предварителна заявка (по телефон или електронна поща) от страна или неин пълномощник, при съставен график за посещение, с ограничаване продължителността на престоя и броя на посетителите, съобразно изискванията за физическата дистанция между лицата.
6. Не се допуска по делата публика, вкл. стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства.


II. 1. Призованите лица за насрочените за деня дела следва да се допускат и да изчакват по посочения по-горе ред в т.I.2.
2. В съдебните зали да влизат само участниците - страни и адвокати в конкретното производство. Вещите лица по делата е препоръчително да изчакват извън залата до поканването им, а свидетелите, непосредствено след изслушването им да напускат съдебните зали и сградата, освен ако съдебния състав реши друго.


III. Относно работата на службите/деловодствата

1. В гражданското и наказателното деловодство, да се допуска влизане на не повече от 1 или 2-ма посетители и при спазване на дистанция между лицата, съгласно указанията на здравните органи.
2. С оглед опазване здравето на всички работещи в съдебната сгради и това на посещаващите ги, деловодствата ще работят с граждани и адвокати със следното работно време: сутрин от 9.00 -12.00 ч., след обяд 14.00-17.00 ч. През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. да се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп
3. Посоченият режим се прилага и за Бюрото за съдимост, и за служителите, обслужващи дейността на ДСИ.
4. Службите на общата администрация ще работят с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати по работен график.
5. Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания се организират при възможност по банков път, при невъзможност - в определен/и ден/дни от месеца.

IV. Относно подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път. Информация по електронен път или по телефон.

1. Съдебни книжа могат да се подават с квалифициран електронен подпис чрез Единния портал за електронно правосъдие или на обявените от съда електронни адреси.
2. Да се организира изпращането на съдебни книжа по електронен път на заявените от страните и/или техните представители електронни адреси.
3. При възможност да се организира начина на работа с вещите лица по електронен път: получаването от вещи лица по електронен път на необходимите за изготвяне на експертиза книжа, както и входиране на готовите експертизи по електронен път.

V. Относно призоваването

При възможност, призоваването по делата да се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза.

VI. Относно работата на призовкарите

1. В квартали на града и села от общината, с компактно население на болни от COVID-19 или под карантина, установено от здравните власти, да не се връчват съдебни книжа от призовкари до отпадане на обективната причина.
2. Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата да се извършват по телефон или по електронен път. При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа да се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред, при строго спазване на мерките против разпространението на COVID-19.

VII. Относно информиране на обществеността за работата на съда

Да се публикува информация на електронната страница на съда за делата с обществен интерес и по тези, по които медии и журналисти заявяват интерес, начина на поетапно нормализиране на работата на съда; движението на делата, което ще се случва по-бавно от обичайното предвид натрупаната работа и съобразяване със задължителните предписания за безопасност; намаления състав; необходимото по-дълго време за провеждане на съдебно заседание; комуникацията със съда; взаимната необходимост от разбиране и търпение с цел запазване живота и здравето на всички- граждани, адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, магистрати и съдебни служители.

VIII. Относно мерките за безопасност

1. По време на съдебното заседание, при липса на защитна преграда, по възможност, да се спазва необходимата дистанция между съдебния секретар, съдебния състав и участниците в процеса.

IX. Допълнителни въпроси

1. Стажове на кандидат-юристите да се организират и провеждат по начин, съобразен в най-голяма степен с мерките за ограничаване на разпространението на заболяването (включващо например, дистанционно възлагане на задачи, дистанционно комуникиране със съдиите и служителите и други и съответно проверка на работата им по същия начин).Във връзка с решение на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на извънредното положение, със Заповед на и.ф. административен ръководител - председател на РС - Севлиево е удължен срока , през който в съда няма да се провеждат открити съдебни заседания - до 13 май 2020 г. , с изключение на делата, изрично посочени в решенията на Съдийската колегия на ВСС и издадените в тази връзка заповеди в РС - Севлиево, а именно: Заповед № РД-13-94 от 16.03.2020г. на И.Ф. Административния ръководител - председател на Районен съд - Севлиево, допълнена със Заповед № РД- 13 - 95 от 17.03.2020г. Заповед № РД - 13 - 96 от 18.03.2020 г. и Заповед № РД - 13- 100 от 27.03.2020г. и изменена със Заповед № РД - 13- 102 от 01.04.2020г. , Заповед № РД - 13-106 от 10.04.2020г. и Заповед № РД-13-137 от 30.04.2020г.

АПЕЛИРАМЕ  адвокатите, гражданите и страните в процеса да се въздържат от извършване на справки на място в деловодствата на Районен съд - Севлиево, като такива могат да бъдат правени на следните телефони:
Гражданско деловодство: 0675/30961, вътр. 46.
Наказателно деловодство: 0675/30961, вътр. 33.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация