C C C C A+ A A- X

Система за правна помощ в България

КАК ДА ПОЛУЧИМ ПРАВНА ПОМОЩ - ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.nbpp.government.bg/

СИСТЕМА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ В РEПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
Новата система за правна помощ е създадена с прие­мането на Закона за правната помощ (ЗПП) и съответ­ните подзаконови нормативни актове, които са в сила и действат от 01.01.2006г. Законът за правна помощ урежда системата за предос­тавяне на правна помощ по наказателни, граждански и административни дела, която се осъществява от адво­кати и се финансира от държавата. Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и адвокатските съвети. Националното бюро за правна помощ се състои от петима членове - председател, заместник-председател и трима членове. То е орган, кой­то решава въпросите от своята компетентност на заседания.
 
I. Правната помощ, предвидена от за­кона се предоставя като:
1.консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеж­дане на дело;
2.подготовка на документи за завеж­дане на дело;
3.процесуално представителство;
4.представителство при задържане по чл. 63 ал. 1 от Закона за Минис­терството на вътрешните работи (ЗМВР).
Правната помощ се допуска за обезпе­чаване адвокатска защита в досъдебната и съдебна фаза на наказателното производство, по административни и граждански дела пред всички съдебни инстанции.
Не се допуска правна помощ по тър­говски дела и по данъчни дела, водени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В обхвата на правната помощ се включ­ват случаите, при които по силата на закон се предвижда задължителна ад­вокатска защита, както и всички слу­чаи, когато лицето не разполага със средства да заплати възнаграждение за адвокатска защита, желае да ползва такава и интересите на правосъдието изискват това.
 
ІІ. Законът регламентира реда и усло­вията за предоставяне на правна по­мощ:
Правната помощ, изразяваща се в кон­султация и подготовка на документи за завеждане на дело се предоставя на лица в затруднено материално поло­жение, което обстоятелство се устано­вява по предвидения в закона ред.
Правна помощ се предоставя и на при­емно семейство или на семейство на роднини и близки, при което е наста­нено дете по реда на Закона за закрила на детето.
III. Решението за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на докумен­ти за завеждане на дело, се взема от председателя на НБПП в нормативно посочени срокове и при наличие на за­коноустановени предпоставки. Отка­зът за предоставяне на правна помощ се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административно процесуалния кодекс.
Решението за предоставяне на правна помощ се изпраща незабавно на съот­ветния адвокатски съвет за определя­не на адвокат от Националния регис­тър за правна помощ. При възможност адвокатският съвет определя адвокат, посочен от лицето, на което се предос­тавя правна помощ.
 
IV. В случаите на предоставяне на правна помощ,
изразяваща се в про­цесуално представителство, както и представителство при задържане по реда на ЗМВР, решението за предос­тавяне на правната помощ се взема от органа, ръководещ процесуалните действия (дознател, следовател или съ­ответният съд), по молба на заинтере­сованото лице или по силата на закона. Това решение се изпраща до съответ­ния адвокатски съвет с искане за оп­ределяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ.
Адвокатският съвет уведомява органа, ръководещ процесуалните действия за определения адвокат, който се на­значава от органа, взел решението за допускане на правна помощ за пове­реник, защитник или особен предста­вител за всички съдебни инстанции, освен ако има възражения за това.
Законът допуска възможност назначе­ният по предвидения в ЗПП ред адво­кат да преупълномощи друг адвокат, вписан в Националния регистър за правна помощ.
Назначеният повереник, защитник, особен представител може да бъде за­менен от органа, извършил назначени­ето, по реда предвиден в ЗПП.
 
V.    Лицето, на което е предоставена правна помощ е длъжно да уведоми незабавно органа по назначението за промените в обстоятелствата, на които се основава предоставената правна помощ. В този случай, правната помощ може да бъде прекратена от момента на настъпване на промяната.
 
VI. В неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда
и разпити пред съдия в досъдебното производство, секретарят на адвокатския съвет определя адвокат от списъка на дежурните адвокати, ако обвиняемият, уличеният или заподозреният сам не си е упълномощил защитник. Дежурен адвокат се определя и в случаите на задържане по реда на ЗМВР. Дежурните адвокати се избират от нарочен списък, изготвян и актуализиран периодично с имената на адвокати, дали съгласието си за това. Дежурният адвокат продължава да осъществява правна помощ във всички стадии на процеса.
 
VII. Съгласно Глава осма от ЗПП прав­на помощ се предоставя на граждани и по международни спорове по граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции.
Не се предоставя правна помощ по този ред по между­народни спорове по наказателни и ад­министративни дела. Субекти на правната помощ са граж­дани на Европейския съюз (ЕС) или законно пребиваващи лица в държава-членка на ЕС, при условие че имотното им състояние не превишава социално­то равнище, установено в Глава трета от ЗПП.
 
Правна помощ може да бъде предоста­вена и в случаите, когато имотното със­тояние на молителите превишава по­соченото от ЗПП равнище, но същите са заявили желание да получат правна помощ и нямат възможност да запла­тят съдебните разноски. Наличието на така предвидените предпоставки за получаване на правна помощ подлежи на преценка от НБПП. Министерство на правосъдието (МП) е органът на Република България, който приема молби за правна помощ при международни спорове от компетент­ните органи на държави-членки на Европейския съюз. Също така Минис­терството на правосъдието изпраща молбите за предоставяне на правна помощ при международни спорове до компетентните органи на държавите-членки на Европейския съюз.
При получаване на молба за предоста­вяне на правна помощ от компетентен орган на друга държава-членка на Ев­ропейския съюз, то извършва провер­ка относно законосъобразното комплектоване на молбата с необходимите документи и превода и ги изпраща не­забавно на НБПП. Решението на НБПП, с което се уважава молбата за правна помощ, се изпраща чрез МП до органа на чуждата държава. Отказът на НБПП следва да бъде моти­виран. Той подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
В хипотезата, когато международният спор е подведомствен на съдебна ин­ституция на друга държава-членка на ЕС или съдебно решение подлежи на изпълнение в друга държава-членка на ЕС, кандидатът - български гражда­нин, който живее на територията на Република България, чужд гражданин или лице без гражданство, на което е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България, или лице с пре­доставен статут на бежанец или с пре­доставено право на убежище на тери­торията на Република България, имат възможност да избират да подадат молбите си за правна помощ чрез МП или директно до компетентния орган на съответната държава-членка на ЕС.
Тези документи следва да бъдат преве­дени, без легализации, и да отговарят на вите изисквания. В противен случай МП може да откаже придвижването им с мотивиран отказ, за който следва да уведоми кандидата.
Министерството на правосъдието кон­султира кандидатите за условията, на които следва да отговарят молбите и документите им и осигурява превод, както и препраща същите на компе­тентните органи. В случаите, когато молбата за правна помощ не бъде уважена, кандидатът дължи възстановява­не на разходите за преводи.
При подаване на молбите се ползуват стандартните формуляри, приети от Европейската комисия.
 
Лицето, което е получило правна помощ в друга държава-членка на Европейския съюз, където е било гледано делото, има право на правна помощ по този закон, в случай, че от Република България бъде поискано признаването или допускане на изпълнение на съдебното решение, постановено по съответното дело.
 
VIII. Националното бюро за правна помощ води Национален регистър
за правна помощ на адвокатите, опреде­лени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища. Регистърът е пуб­личен. Той се води на хартиен и елек­тронен носител и се публикува в Интернет.
 
IX. Предоставената правна помощ се отчита от адвокатите чрез адвокатските съвети пред НБПП.
Националното бюро за правна помощ разглежда отчетите, придружаващите ги становища на адвокатските съвети и приложените документи. Въз основа на приетите и одобрени отчети, НБПП изготвя решение и разпорежда плаща­не на адвокатските възнаграждения, определени по реда и при условията на Наредбата за заплащането на прав­ната помощ. Заплащането на правната помощ се извършва от НБПП по банков път.
 
Как да получим правна помощ - брошура и наръчник на НБПП

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация