C C C C A+ A A- X

Проекти

“Съдилища-модели и съдилища-партньори”
 
Дата на включване в програмата “Съдилища-модели и съдилища-партньори”: 2003 г.

Статут:
Съд - модел
На официална церемония проведена на 7 април 2006г в гр.Велико Търново на Районен съд Севлиево бе предоставен статута на съд-модел за постигнати високи резултати в областта на съдебната реформа.
 
Основни постижения в рамките на сътрудничеството с ИУСС:
Меморандумът за разбирателство, сключен между съда и ИУСС, описва Плана за подобряване работата на съда, отговорностите на съда и помощта предоставяна от Инициатива за укрепване на съдебната система.
Работата на Районен съд – Севлиево е насочена към утвърждаване образа на съда като стабилна, авторитетна и безпристрастна институция чрез постигане на целите заложени в плана.
Те са разделени в няколко насоки:
1.Управление на съда: управление движението на делата, разпределение на делата на принципа на случайния избор, общи срещи на всички съдии, срещи между представители на съда и адвокатската колегия и др.
2.Съдебна администрация: въвеждане на работно време без прекъсване, документирано прилагане на техниките за подбор и наемане на персонала, използване на система за поставяне на делата в папки и за последователното и унифицирано номериране при подреждането им, използване на наръчници и популяризиране на информацията и обученията сред служителите, подобряване административните процедури и работата с документи, въвеждане на система за паралелен звукозапис на съдебните заседания, обобщаване на данните за ежемесечни статистическите отчети по електронен път с помощта на АСУД, водене и разпечатване на съдебните книги по граждански и наказателни дела на електронен носител в деловодната система служителите да носят табелки с името си, провеждането на редовни срещи на съдебните служители с определен дневен ред и съхраняване на протоколите и др.

3.Работа с обществеността: изграждане на информационен център за предоставяне на информация и услуги на гражданите и непрекъснато разширяване на кръгът услуги, които се предлагат, предоставяне възможност на гражданите да подават предложения и оплаквания; разработване и изпълнение на План за повишаване на общественото доверие в съда, указателни табели, действаща интернет страница и др.
По-качествената работа с гражданите доведе до по-ефикасен и справедлив съдебен процес, както и до по-добър обществен имидж на съдебната система.
Разработена е медийна стратегия на съдилищата от Габровски съдебен окръг със съзнанието, че ефективността на правосъдната система е зависима от доверието и съпричастността на обществото към правораздавателните органи.
4.Обучение: Осигуряване на обучение на магистратите и служителите и др.
5.Информационни технологии: внедряване на Автоматизираната система за управление на делата, въведени са писмени правила по отношение управлението на информацията, използване на компютърното оборудване и достъпа до него и др.
 
В резултат на изпълнението на целите, заложени в плана, настъпиха редица положителни промени в областта на прозрачността, ефективността и качеството на работата на съда, намали се забавянето при разглеждане на делата.
Основна задача при решаването на спорове е това да става така, че да създаде усещането у хората за справедливост от постановените съдебни актове, доколкото касае свободното съдийско убеждение и прилагането на закона. Това впечатление постоянно следва да се развива и задълбочава.
В тази насока е и наложеният стил и метод на работа в екип.
Повиши се автоматизацията на работата на съда, подобри се обслужването на гражданите и взимодействието с обществото.
Провежданите на обучения са гаранция за професионалното развитие на работещите в съда.

Ръководството на съда изказва своята благодарност на Инициативата за укрепване на съдебната система, на която се дължат постигнатите резултати и успехи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация